Fjolåret bättre än väntat för Kimitoöns kommun

[:sv]

Pahta_artikel_IMG_2010

Anneli Pahta (Arkivfoto: MN)

Kimitoöns bokslut för år 2019 visar ett underskott på 2,44 miljoner euro. Det är i linje med det ursprungligen budgeterade underskottet på 2,45 miljoner euro, som fullmäktige justerade till 3,07 miljoner i december på grund av sämre skatteintäkter än prognoserna visade.

– Att det förverkligade underskottet är i linje med det ursprungliga är mycket positivt. Kommunens driftskostnader har i många år ökat, men nu kan man märka av en liten bromsning. Om man jämför utfallet med den ursprungliga budgeten är kostnaderna nästan en miljon lägre, säger kommundirektör Anneli Pahta.

Kommunen införde ett ekonomiskt balanseringsprogram, Balans 2020, inför arbetet med 2019 års budget. Det syns bland annat i att personalkostnaderna blev 700 000 euro lägre än budgeterat. Färre vikarier anlitades och antalet årsverken minskades, bland annat till följd av att daghemmet Furubo slogs ihop med Hulta. I slutet av året hade kommunen 609 anställda, varav 455 tillsvidare och 154 visstidsanställda.

– Vi har även kunnat minska andra kostnader. Utan hela personalens insats och medvetenhet om behovet av sparåtgärder skulle inte detta ha varit möjligt. Vi har dock områden inom social- och hälsovård där vi inte haft tillgång till behörig personal och i stället behövt hyra in, vilket ökade kostnaderna för köp av tjänster, säger Pahta.

 

Låg investeringsnivå

Investeringsnivån var under året mycket låg, 1,3 miljoner euro, jämfört med 2,4 miljoner i den ändrade budgeten.

– Det har mest varit frågan om mindre åtgärder på befintliga fastigheter och områden. Den låga nivån på investeringar har medfört att långfristiga lån har kunnat undvikas, men med ett så svagt årsbidrag har vi ändå behövt kortfristig kredit för att få vardagen att rulla på och kunna amortera tidigare lån, säger controller Daniela Sundberg.

I slutet av året var kommunens skuldbörda 21,4 miljoner, jämfört med 20 miljoner euro året innan. Orsaken till ökningen är att kommunen i slutet av året lyft kortfristig kredit på 3,5 miljoner euro.

Precis som för alla andra kommuner innebär de rådande undantagsförhållande utmaningar för Kimitoön, även ekonomiskt.

– Men det viktigaste just nu är våra invånares hälsa. En stor del av våra invånare hör till riskgruppen och vår fokus är nu att hjälpa dem på alla vis. Det är också viktigt att vi stöder vårdpersonalen eftersom deras krafter och kunnande nu kommer att behövas mer än någonsin, säger Anneli Pahta.

Begrepp

Årsbidrag: Pengar som kan användas till investeringar, avskrivningar och amorteringar.

Årsverk: Avlönade anställningsdagar angivna i kalenderdagar/365 (ej samma som antal personer)

ABL/Pressmeddelande

[:fi]
Pahta_artikel_IMG_2010

Anneli Pahta (Arkistokuva: MN)

Kemiönsaaren kunnan vuoden 2019 tilinpäätös on 2,44 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulos vastaa alun perin budjetoitua 2,45 miljoonan euron alijäämää, jonka valtuusto muutti joulukuussa 3,07 miljoonaan euroon ennustettua heikompien verotulojen vuoksi.

– On erittäin myönteistä, että toteutunut alijäämä on alkuperäisen arvion mukainen. Kunnan käyttökustannukset ovat kasvaneet usean vuoden ajan, mutta nyt on havaittavissa pientä kasvun hidastumista. Kun verrataan toteutumaa alkuperäiseen talousarvioon, kustannukset ovat lähes miljoona euroa pienemmät, sanoo kunnanjohtaja Anneli Pahta.

Kunnassa otettiin käyttöön talouden tasapainottamisohjelma Balans 2020 vuoden 2019 talousarviovalmistelun alla. Tämän seurauksena muun muassa henkilöstökustannukset jäivät 700 000 euroa budjetoitua pienemmiksi. Sijaisia palkattiin vähemmän ja henkilötyövuosien määrä pieneni muun muassa Furubon päiväkodin ja Hultan päiväkodin yhdistämisen seurauksena. Vuoden lopussa kunnan palkkalistoilla oli 609 henkilöä, joista 455 oli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja 154 määräaikaisessa työsuhteessa.

– Olemme saaneet pienennettyä myös muita kustannuksia. Ilman koko henkilöstön panostusta ja säästötoimien tarpeen tiedostamista tämä ei olisi ollut mahdollista. Osalla sosiaali- ja terveydenhuollon aloista on kuitenkin ollut pulaa pätevästä henkilöstöstä, minkä vuoksi ne ovat joutuneet turvautumaan vuokratyövoimaan. Tämä on lisännyt palvelujen oston kustannuksia, Pahta toteaa.

 

Alhainen investointitaso

Investointitaso oli viime vuonna hyvin alhainen, 1,3 miljoonaa euroa, kun se oli muutetussa talousarviossa 2,4 miljoonaa euroa. 

– Investoinneissa on ollut kyse lähinnä pienehköistä toimenpiteistä olemassa olevilla kiinteistöillä ja alueilla. Alhainen investointitaso on mahdollistanut sen, ettei pitkäaikaista lainaa ole tarvinnut ottaa. Alhaisesta vuosikatteesta johtuen tarvittiin kuitenkin lyhytaikaista luottoa päivittäisten toimintojen ylläpitämiseen ja aikaisempien lainojen lyhentämiseen, sanoo controller Daniela Sundberg.

Vuoden lopussa kunnan velkataakka oli 21,4 miljoonaa euroa, kun se oli edellisvuonna 20 miljoonaa euroa. Syynä kasvuun on, että kunta nosti vuoden lopussa 3,5 miljoonaa euroa lyhytaikaista luottoa.

Kuten kaikille muillekin kunnille, vallitsevat poikkeusolosuhteet tuovat taloudellisia haasteita myös Kemiönsaaren kunnalle. 

– Tällä hetkellä tärkeintä on kuitenkin asukkaidemme terveys. Suuri osa asukkaistamme kuuluu riskiryhmään, ja pyrimmekin nyt auttamaan heitä kaikin tavoin. On myös tärkeä tukea hoitohenkilöstöä, koska heidän voimiaan ja osaamistaan tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, sanoo Anneli Pahta.

 

Käsitteet

Vuosikate: Varat, jotka voidaan käyttää investointeihin, poistoihin ja lainanlyhennyksiin.

Henkilötyövuosi: Palkallisten palveluksessaolopäivien määrä kalenteripäivinä / 365 (ei sama kuin henkilömäärä)

ABL/Pressmeddelande

[:]