Solkraftverk i Torsböle

Ilmatar bygger en 62 hektars solenergipark i Torsböle intill Pedersåvägen. Förhandsutredningen är klar och lov har ansökts hos kommunen.

I Torsböle intill Pedersåvägen planeras  Ilmatars solenergianläggning. Solkraftverket på 62 hektar ska byggas på mark ägd av Matias Dalberg och Christer Jägerskiöld. För närvarande är 45 hektar åker och 15 skog.

Dahlberg och Jägerskiöld berättar att initiativet kom från energibolaget. Genom området går en stor elkabel som i tiden byggdes för industrin i Dalsbruk och alltså nu inte används i sin fulla kapacitet. Man har varit aktiv å ömse sidor. Dahlberg berättar att man odlar och idkar skogsbruk men att torkan under de senaste åren har försvårat odlandet. På det här sättet kan också den del av området som består av ellinjens skyddsområde tas i nyttoanvändning.

Enligt Jägerskiöld gjorde tanken på ren inhemsk energi och den färdiga ellinjen beslutet lätt. Man har ingått ett 40-årigt arrendeavtal varefter området kan återställas helt.

Markanvändningen avgör parkens livstid, som är bestämd till 40 år. Men i själva verket är solpanelers livslängd ca 20 år så man kommer att förnya dem åminstone en gång. Själva parken har ingen egentlig livslängd enligt Sami Kallio från Ilmatar. Han säger att avsikten är att efter 40 år avtala på nytt och satsa än mer på parken. Avtalet har en option som möjliggör en fortsättning. Dahlberg ler när han säger att nästa generation får besluta om detta. 

Förhandsutredningarna utfördes i fjol och man har lämnat in lovansökan till kommunen i början av januari i år. Enligt Kallio är följande skede att besluta om investeringen och påbörja byggandet i höst. Det tar ungefär ett år. På området placeras 13 transformatorer. Ca 7 km servicevägar byggs och ca 75 000 solpaneler installeras. Transformatorerna är flyttbara och panelerna installeras på ställningar som är fästa vid marken med nedborrade pålar. Det behövs inga stora markarbeten så byggandet går snabbt.

Elproduktionen beräknas börja våren 2026. Parken kan i framtiden utvecklas bl.a. för energilagring. Kallio säger att planerna inte innefattar byggandet av batterifält men att man i framtiden säkert kommer att överväga detta.

Ilmatar sysselsätter redan i byggnadsskedet lokala och Kallio påpekar att man därutöver under byggandet behöver inkvartering och möjligheter att äta. För underhåll och service söker man en lokal partner.

Inforutan

Ilmatar är ett nordiskt energibolag, som koncentrerar sig på vind- och solkraft. Bolaget har åtta funktionerande vindkraftsanläggningar och en solkraftspark. Över hundra nya solkraftsparker planeras. Målsättningen är att producera 5 GW fram till år 2017. Ilmatar äger parkerna under hela deras livstid. På Kimitoön grundas ett projektbolag som administrerar Torsböleparken och ansvarar för dess verksamhet.

Lovansökningen har skickats till kommunen den 2.1.2024. Den främsta omständigheten ifråga om lovet är behovet av planering, enligt vilken parken beviljas sitt tillstånd. Om detta beslutar kommunen.

Parkområdet ligger 5 km österom Kimito centrum. Det är ca 62 hektar. Den producerade elen leds via jordkablar till transformatorer och från dem till en jordkabel med vilken elen transporteras till riksnätet.

Vid behov gärdas parken in. 

TEXT & FOTO: JERKER JOKINIEMI, ÖVERSÄTTNING: INGRID SANDMAN

Christer Jägerskiöld & Matias Dahlberg
Enligt markägarna, Christer Jägerskiöld och Matias Dahlberg är inhemsk energiproduktion viktig. Området består för tillfället av skog och åker, vilkas användning ellinjen begränsar.
Solenergiparken ligger fem kilometer från Kimito centrum.
Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram